Družinska podjetja: prenos, prodaja, likvidacija?

Mitja Slevec

Mitja Slevec

Direktor

7. junij 2021

Raziskava, ki jo je leta 2016 na primeru 2.802 družinskih podjetij iz 50-ih držav izvedel PwC, ugotavlja, da ima le 15 % družinskih podjetij izdelan načrt nasledstva. Načrtovan proces nasledstva je še toliko bolj pomemben v današnjem času, ko se vse več ljudi odloča za otroke pozneje v življenju. Slednje lahko pripelje do zagate, ko ob upokojitvi sedanjega lastnika podjetja, naslednja generacija morda še ni pripravljena na prevzem. Kateri so potemtakem ključni dejavniki načrtovanja prenosa družinskega podjetja in kaj storiti, če naslednika nimamo?

Slovensko družinsko podjetništvo kroji pomemben del domačega gospodarstva. Po ocenah je med 80–85 % podjetij ravno družinskih in od nastanka prvih med njimi mineva že 30 let. Nekoč majhne obrtniške dejavnosti so se pogosto v času ene generacije razvile v uspešna podjetja, ki se sedaj soočajo s prenosom družinskega podjetja na novo mlajšo generacijo ali pa, v kolikor ni zainteresiranega naslednika, na tretjo osebo. V času prenosa lastništva pa so družinska podjetja v najbolj ranljivi fazi obstoja. Kakšne možnosti imajo tovrstna podjetja za prenos vodenja in lastništva? 

Problematika zagotovitve kontinuiranega poslovanja podjetja ob prenosu lastništva in vodenja je prisotna že pri običajnih oblikah podjetij, zaradi čustvene vpetosti lastnikov in managerjev pa so še posebej ranljiva družinska podjetja.

Mnoga družinska podjetja si prizadevajo za ohranitev lastništva in vodenja v krogu družine. Običajno se na naslednika v začetni fazi postopoma prenaša znanje in sposobnosti vodenja, šele kasneje pa se izvede tudi prenos lastništva. V preteklosti so se družinska podjetja prenašala z upokojitvijo posameznika in z odklonilnim odnosom do predčasnega prepuščanja vajeti novi, mlajši generaciji.

V duhu spodbujanja prenosa lastništva je Slovenski podjetniški sklad objavil spodbude v obliki vavčerjev za prenos lastništva za namen ohranitve delovnih mest, nadaljnjega poslovanja poslovnega subjekta in povečanja njegove konkurenčnosti. Vavčer je mogoče izkoristiti do dne 30.9.2023. 

V modernem času se vse pogosteje pojavlja pomanjkanje interesa naslednikov za prevzem vodenja in lastništva, nepripravljenost naslednikov na prenos vodenja ali pa zainteresiranih družinskih članov sploh ni. Mladi so podvrženi vse več priložnostim na trgu in s tem izbiri lastne poti – pogosto nepovezane z delovanjem družinskega podjetja.

Kakšne so možnosti prenosa vodenja in lastništva družinskega podjetja?

Možnosti prenosa vodenja so v prvi vrsti odvisne od tega, ali zainteresirani naslednik obstaja. Primarno je značilna želja, da se vodenje podjetja nadaljuje v družinskem krogu. Pri tem pa se lahko ob nepripravljenosti naslednika, pomanjkanju sposobnosti vodenja in hitrem uvajanju v poslovanje podjetja, on in vsi deležniki soočijo s slabljenjem poslovanja podjetja ter posledično pritiskom na družinske odnose, ki v takšnih podjetjih igrajo ključno vlogo.

Blog 5 Druinsko Podjetnitvo Druinska Podjetja Csa 1

Ključni dejavnik uspešnega prenosa vodenja in lastništva družinskega podjetja

Ključni dejavnik uspešnega prenosa vodenja in lastništva družinskega podjetja je v skrbno načrtovanem in vodenem procesu, bodisi ko gre za prenos na naslednika ali za prodajo podjetja. 

  1. Izhodišče: za vodenje in lastništvo družinskega podjetja obstaja zainteresirani naslednik -> Rešitev: postopen prenos vodenja in lastništva na naslednika pri čemer je ključno predhodno dolgoročno načrtovanje.
  2. Izhodišče: za vodenje družinskega podjetja ni zainteresiranega ali pripravljenega naslednika -> Rešitev: izbor zunanjega managerja za vodenje podjetja pri čemer lastništvo ostane v družini, ob tem je ključna uskladitev vizije podjetja z novim vodstvom. 
  3. Izhodišče: naslednikov ni, obstoječi lastniki pa želijo izstopiti iz podjetja -> Rešitev: prodaja podjetja zaposlenim, tretji osebi ali obstoječem podjetju (M&A proces). Za vodenje prodajnega postopka je priporočljiva izbira zaupanja vrednega zunanjega svetovalca, ki nudi podporo skozi celoten prodajni postopek.
  4. Izhodišče: obstoječi lastniki želijo izstopiti iz podjetja, naslednikov ni, zainteresiranih kupcev za podjetje prav tako ne -> Rešitev: likvidacija podjetja.

Uspešen prenos družinskega podjetja na naslednika

V primeru prenosa podjetja na naslednika je pomemben dejavnik mentoriranje naslednika oziroma njegova priprava na vodenje. Pri tem je ključen poudarek na grajenju sposobnosti oziroma kompetenc dobrega vodje v skladu z vrednotami, vizijo in poslanstvom podjetja. Dolgoročna mentorska podpora je predvsem pomembna, ker ključno zmanjša tveganje nepripravljenosti naslednika ob prevzemu podjetja in s tem ogrožanja kontinuitete poslovanja. Uspešen prenos znanja na naslednika je eden izmed največjih izzivov v družinskih podjetjih, saj vključuje kompleksen splet znanj, tako finančnih, organizacijskih, pravnih kot tudi davčnih. Posledično je ključnega pomena skrbno načrtovan dolgoročen proces prenosa oziroma mentoriranja naslednika v obdobju 5-ih let ali dlje. Prav tako je pomembno, da se proces prenosa znanj prične že zgodaj in postopoma.

Pri prenosu lastništva na naslednika poznamo odplačni in neodplačni prenos. 

  • Neodplačni prenos je v Sloveniji najpogostejši način, kjer gre za podaritev poslovnega deleža (lastništva) nasledniku, pri čemer je pomembna izvedba v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o dedovanju in sorodnih zakonih, ki obravnavajo davek na dediščine in darila. Pri neodplačnem prenosu je pomembna davčna optimizacija, za kar se lahko poslužimo zunanjega izvajalca davčnega svetovanja. 
Davčno svetovanje
  • Pri odplačnem prenosu družinskega podjetja na naslednika pa gre za plačilo kupnine po tržni vrednosti, katera temelji na oceni vrednosti podjetja. Ker nasledniki običajno ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za takojšnje plačilo kupnine, se lahko skladno z dogovorom plačila izvajajo postopoma v daljšem časovnem razponu. Odplačni prenos je manj pogost, saj običajna mentaliteta prvotnih oziroma starejših družinskih članov izhaja iz zagotovitve preskrbljenosti naslednikov.
Ocena vrednosti družinskega podjetja

Trije bratje Jager so v začetku leta 2019 prevzeli vodenje družinskega podjetja Jagros d.o.o., bolj znanega kot Trgovine Jager. Ustanovitelj, g. Franc Jager, se je povsem umaknil iz družinskega podjetja, sami nasledniki pa so bili v podjetju prisotni že več let. Druga generacija je v prvem letu samostojnega vodenja uspešno realizirala in nadaljevala večletno rast prodaje, EBITDA in dobička.

Kaj pa če je zainteresiranih družinskih članov za nasledstvo podjetja več?

Veliko pogosteje se dogaja, da je za nasledstvo podjetja več zainteresiranih oziroma se interesi družinskih članov križajo v željah enakopravnosti dedovanja enake vrednosti premoženja. Recimo, izmed dveh naslednikov je eden zainteresiran za prevzem podjetja, medtem ko si drugi želi poplačila v enaki vrednosti. Na presečni dan izvedbe uradnega prenosa na novega naslednika je pomembna ocena vrednosti podjetja, saj tako izvemo višino, ki bi jo potencialno želel prejeti drugi dedič. Pri tem pa je pomembno miriti strasti vseh udeležencev, saj so spori delitve premoženja pogosto vzrok skrhanih družinskih odnosov. 

Naloga finančnega svetovalca v postopku je miritev vseh udeležencev v postopku in pravična razdelitev premoženja glede na izvedeno oceno vrednosti ter glede na premoženje predmeta razdelitve. Kolikor je družinskih podjetij, toliko je možnosti pravične razdelitve, bodisi eden prevzame vodenje enega dela podjetja, drugi pa drugega, bodisi je eden manjšinsko udeležen le v lastniški strukturi podjetja, saj je ubral svojo življenjsko pot izven družinskega podjetja, drugi pa je odgovorni direktor in večinski lastnik upravičen do večjega kosa koristi, ki izhajajo iz odgovornosti in dobrega vodenja.

Podjetje Medis d.o.o. v lasti družine Strnad deluje že od leta 1989. V času obstoja je podjetje zraslo na rekordnih 120 milijonov EUR prodaje do leta 2019 in se uspelo razširiti v osem držav. Pri takšni ekspanziji poslovanja družinskega podjetja postane izbor naslednika lahko breme, saj je podjetje pomemben zaposlovalec v lokalnem okolju. Po drugi strani pa je izbor nasledstva toliko lažji, v kolikor le-ta obstaja in je interes družinskih članov izkazan. Ustanovitelj, g. Tone Strnad, razpolaga s tremi potencialnimi naslednicami, izmed katerih dve delujeta v družinskem podjetju, ena pa je nezainteresirana. Pri vpogledu v vodstvo podjetja smo zaznali, da je ena izmed hčera ustanovitelja že prokuristka in zavzema eno izmed ključnih vodilnih mest v podjetju. Prenos na naslednico je postopen, pri čemer sta obe potencialni naslednici že več let zaposleni v podjetju.

Transportno družinsko podjetje Comark d.o.o. v lasti družine Butala, je v letu 2020 generiralo 11 milijonov EUR prodaje. V podjetju se postopoma izvaja prenos na drugo generacijo. Z začetkom leta 2021 se je del lastništva v podjetju prenesel na oba naslednika, tako hčerko kot sina, medtem ko so se procesi prenosa vodenja pričeli že prej. Ustanovitelj, g. Branko Butala pa zaenkrat ostaja v podjetju, tako kot direktor kot tudi lastnik.

Kaj storiti, ko ni zainteresiranega naslednika za prevzem vodenja družinskega podjetja? 

Delež družinskih podjetij, ki ne preživijo, je velik, tako zaradi prepletanja družinskih odnosov in poslovnega sveta, kot tudi problematike nasledstva in s tem prenosa podjetja. 

Ena izmed možnosti predvideva prenos vodenja na zunanjega managerja, ob tem ko lastništvo ostane družinsko. V primerih, ko pride do dedovanja podjetja s strani družinskih članov, ki so v kakršnem koli sporu, se le-ti včasih poslužijo zunanjega nevtralnega managerja, ki skrbi za kontinuirano poslovanje. Vodenje podjetja s strani mnogoterih dedičev s skrhanimi odnosi, bi oslabilo poslovanje in potencialno v skrajnem primeru rezultiralo v propadu podjetja. Pogosteje pa se te možnosti poslužujejo v družinskih podjetjih, v katerih zainteresiranega naslednika ni, obstoječi lastnik pa več ni sposoben voditi podjetja, vendar želi obdržati lastništvo in del koristi. Pri tem pa je pomembno poudariti, da je običajna praksa, da zunanji manager pridobi del lastništva, kot spodbudo za krepitev poslovanja podjetja.

Seveda pa lahko pride do prevzema vodenja s strani zunanjega managerja tudi zaradi novih interesov ali želje po spremembi življenjske poti in novih izzivov. Družinsko podjetje Plastika Skaza d.o.o. deluje na slovenskem trgu že več kot 40 let. V času obstoja je uspešno vodeno podjetje naraslo do 40 milijonov EUR prodaje. Do leta 2019 sta bila tako lastnika kot direktorja pojetja zakonca Skaza, ki sta se umaknila z vodstvenih položajev, ostajata pa večinska lastnika podjetja. Za prevzem vodstvenih položajev sta bila izbrana dva nova direktorja, ki pa sta do dne prevzema vodenja že delovala na ključnih področjih podjetja. Za leto 2020 še ni na voljo letnega poročila družbe, bo pa zanimivo videti, kako sta se nova direktorja odrezala in obenem bojevala z globalno epidemijo koronavirusa.

Tudi v duhu časovne razbremenitve se družinska podjetja pogosto odločajo za prepustitev vodenja zunanjim managerjem. Tako je konec leta 2020 vodenje družinskega podjetja Intra Lighting prvič prevzel zunanji manager, g. Devetti, medtem ko je lastništvo ostalo v družini Furlan. Lastnik družbe Marin Furlan ostaja v podjetju s strateško vlogo. 

Kaj storiti, ko nas je čas prehitel in pred skorajšnjo upokojitvijo nimamo družinskih članov za prevzem podjetja? 

V primeru, ko ni zainteresiranega naslednika za prevzem družinskega podjetja, je druga možnost prodaja dela ali celote podjetja. Družba sicer izgubi naslov „družinsko podjetje“, vendar s tem ohrani delovna mesta v lokalnem okolju in zagotavlja nemoteno oskrbo vsem obstoječim deležnikom podjetja. Prednost prodaje podjetja je v maksimizaciji izkupička za vpete družinske člane in jasni strukturi transakcije, pri čemer pa so pogajanja dolgotrajnejša. 

V kolikor se v družinskem podjetju zavedajo, da je edina preostala možnost prodaja podjetja, je potrebno pričeti pripravljati poslovanje podjetja na prodajo že v zgodnji fazi. Pogosto je pri prvi generaciji družinskega podjetja njegovo poslovanje odvisno od ustanovitelja, kar se lahko kasneje izkaže za ključen dejavnik uspešnega poslovanja podjetja. V družinskih podjetjih je prav tako običajno veliko prostora za optimizacijo poslovanja, ki se lahko izvede pred transakcijo in s tem zviša potencialno prodajno ceno. Ker družinsko podjetništvo že samo po sebi zajema preplet mnogih znanj, je pri prodajnem procesu pomembno najeti zaupanja vrednega zunanjega svetovalca, ki bo breme procesa prevzel nase in ga vodil kot skrbni gospodar ter maksimiziral izkupiček za družino.

>> Brez naslednika -> Prodaja podjetja <<

Likvidacija družinskega podjetja kot najmanj optimalna finančna rešitev

Ne nazadnje, v kolikor ni zainteresiranih kupcev, družinsko podjetje likvidiramo. Slednje pa ni optimalna finančna rešitev za lastnika, predvsem zaradi vseh dodatnih stroškov, ki nastanejo v procesu likvidacije.

Kolikor je družinskih podjetij, toliko je možnosti prenosa vodenja in lastništva. CSA smo vam na voljo za oblikovanje vaši družini prilagojene možnosti prenosa ali prodaje družinskega podjetja.

"Ena izmed glavnih napak, ki jo podjetja pogosto zagrešijo, je nezavedanje o pomembnosti aktivnega razmišljanja o nasledstvu in njegovo vnaprejšnje načrtovanje. Predvsem želim izpostaviti, da pri prenosu nasledstva oziroma tovrstnih odločitvah pogosto prihaja do konfliktov, ki imajo različne vzroke. Najbolj pogost vzrok konfliktov predstavlja slaba komunikacija in generacijske razlike. Pri premagovanju tovrstnih in drugačnih ovir vam lahko pomagamo v našem podjetju."

Za dodatna vprašanja mi pišite na mitja.slevec@si-csa.si, kjer vam z veseljem odgovorim. 

-> Preberite več o Mitji <-

Creative Solutions Zaposleni Jost Gantar Mala 8 Mitja Slevec
CSA office CSA logo

Posvetujte se z nami!

Smo prvovrsten partner subjektom z vizijo dolgoročne uspešnosti poslovanja, ki želijo premostiti izzive in prosperirati.

Kontaktirajte nas